BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

 • jogi tanácsadás büntetőeljárással kapcsolatos ügyekben
 • részvétel a felek közötti büntetőjogi mediációban
 • a büntetőeljárás megindulását követően a terhelt védelmének ellátása nyomozati, vádképviseleti és bírói szakban egyaránt
 • beadványok készítése
 • terhelt, sértett és tanúként résztvevő személyek jogi képviselete hatóságok, magánszemélyek előtt


MUNKAJOG

 • jogi tanácsadás mind társaságok, mind munkavállalók számára a munkaviszony keletkezésével és megszűnésével, valamint munkaszerződésekkel kapcsolatos kérdésekben
 • a társaságok munkajogi szempontból történő jogszerű működésének biztosítása
 • munkaszerződések elkészítése, módosítása, megszüntetése és véleményezése
 • munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok szerkesztése
 • munkajogi tanácsadás munkavállalók és munkáltatók részére
 • munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése
 • munkaügyi perek esetén jogi képviselet
 • munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése


INGATLANJOG

 • ingatlanokkal kapcsolatos jogok és tények felülvizsgálata, ingatlanjogi tanácsadás
 • lakás és egyéb ingatlan okiratainak elkészítése és véleményezése:
- adásvételi szerződés,
- csereszerződés,
- ajándékozási szerződés,
- bérleti szerződés,
- használati szerződés,
- tartási szerződés,
- életjáradéki szerződés,
- ráépítési megállapodás
 • társasházak alapítása, alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat szerkesztése, módosítása
 • telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása, közös tulajdon megszüntetése
 • hatósági eljárások intézése (gyámhatósági, közigazgatási, földhivatali eljárás)
 • perbeli képviselet ingatlanjoggal kapcsolatos perekben
 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás


CSALÁDJOG (HÁZASSÁGI JOG)

A tevékenységi körök közül kiemelt szerep jut a családjogi képviselet ellátásának, úgymint

 • házassági bontóperek és vagyonjogi perek
 • gyermek elhelyezési perek
 • kapcsolattartási ügyek
 • apasági perek
 • gyermektartásdíj perek
 • örökbefogadási ügyek
 • szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perek
 • házassági szerződések készítése


ÖRÖKLÉSI JOG

 • végrendeletek elkészítése és letéti őrzése
 • öröklési, tartási, életjáradéki és halál esetére szóló ajándékozási szerződések elkészítése
 • várt örökségről szóló megállapodások elkészítése
 • jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési jogi vitákban


TÁRSASÁGI JOG – CÉGJOG

A gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatásokkal állok ügyfeleim rendelkezésére cégügyeik gyors és rugalmas lebonyolítása érdekében:

 • gazdasági társaságok alapítása, átalakítása és megszűntetése
 • cégek alapításához szükséges jogi dokumentumok elkészítése (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, szervezet-és működési szabályzat)
 • képviselet a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban
 • társaságok átalakulásával és megszüntetésével kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítése
 • társasági részesedések átruházása, részvény és üzletrész adásvételi szerződések elkészítése
 • végelszámolással, csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tanácsadás
 • cégbírósági eljárásokban történő jogi képviselet
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Borsos József ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara hivatalos honlapján találhatók.